envelopejaslo@ahe.lodz.pl phone+48 13 42 61 360

 

§ 1

 1. Rejestracja zgłoszeń on-line jest elektroniczną rejestracją kandydatów zamierzających uczestniczyć w różnych wydarzeniach edukacyjnych oferowanych lub organizowanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi - Wydział Zamiejscowy/Filia w Jaśle, zwaną dalej AHE, i ma na celu ułatwienie kandydatom uzyskanie statusu uczestnika wskazanych wydarzeń, zwanych dalej Wydarzeniami.
 2. Wydarzenia mogą mieć postać konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń i innych produktów edukacyjnych lub imprez naukowych.

§ 2

AHE prowadzi elektroniczną rejestrację (on-line) kandydatów na uczestników Wydarzeń.

§ 3

Rejestracja on-line jest realizowana w okresach poprzedzających dane Wydarzenie wyznaczonych harmonogramami organizacji Wydarzeń, dostępnymi na stronie internetowej AHE: wydarzeniajaslo.ahe.lodz.pl.

§ 4

Do rejestracji on-line służy system ewidencjonowania podań kandydatów, znajdujący się na stronie internetowej:  wydarzeniajaslo.ahe.lodz.pl/

§ 5

 1. Kandydat do udziału w Wydarzeniu, korzystający z rejestracji on-line poprzez system ewidencjonowania podań, dokonuje zgłoszenia udziału i wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej wydarzeniajaslo.ahe.lodz.pl
 2. Dokonanie zgłoszenia wymaga podania w formularzu internetowym danych osobowych obejmujących:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. nazwę podmiotu nie będącego osobą fizyczną,
  4. numer PESEL,
  5. numer NIP podmiotu nie będącego osobą fizyczną,
  6. datę i miejsce urodzenia,
  7. adres e-mail (poczty elektronicznej),
  8. numer telefonu,
  9. adres zamieszkania lub siedziby.
 3. Kandydat w formularzu internetowym zaznacza odpowiednie opcje zawarcia umowy o udział w Wydarzeniu, wraz z wyborem opcji cenowej i wskazaniem warunków skorzystania z obowiązujących rabatów cenowych.
 4. Kandydat uzyskuje informacje o dalszej drodze postępowania rejestracyjnego poprzez podane indywidualne konto e-mail. 5. Kandydat zobowiązany jest do sprawdzania podanego w zgłoszeniu konta e-mail.

§ 6

 1. Dokonanie przez kandydata rejestracji zgłoszenia, nie oznacza zawarcia umowy na udział w Wydarzeniu.
 2. AHE zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby uczestników Wydarzenia, poniżej której Wydarzenie może nie być realizowane. Minimalna liczba uczestników Wydarzenia zostanie podana w ogłoszeniu o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na dane Wydarzenie. Przez uczestnika Wydarzenia rozumie się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, zawarła umowę na udział w Wydarzeniu i uiściła przewidzianą umową opłatę za udział w Wydarzeniu.
 3. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu nastąpi po potwierdzeniu przez AHE spełnienia przez kandydata warunków udziału w Wydarzeniu oraz warunków skorzystania z obowiązujących rabatów cenowych.
 4. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej po potwierdzeniu przez zarejestrowanego kandydata woli uczestnictwa w Wydarzeniu i uiszczeniu całej lub ustalonej przez AHE części opłaty za udział w Wydarzeniu.
 5. Wysokość opłat za udział w Wydarzeniu i warunki korzystania z rabatów cenowych zostaną podane w ogłoszeniu o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na dane Wydarzenie.

§ 7

 1. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu jest równoznaczne ze złożeniem przez zarejestrowanego kandydata oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (rejestracja on-line),
  4. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AHE w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od AHE, a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu strony internetowej AHE.
 2. Zarejestrowany kandydat może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. AHE może wypowiedzieć umowę o udział w Wydarzeniu, jeśli:
  1. cel rejestracji bądź sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania AHE,
  2. działalność zarejestrowanego kandydata jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. zarejestrowany kandydat dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych do innych kandydatów bądź AHE,
  4. zarejestrowany kandydat narusza postanowienia Regulaminu,
  5. podane przez kandydata dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o udział w Wydarzeniu składane przez AHE zostanie przesłane na podany przez kandydata w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług składane przez zarejestrowanego kandydata może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 wynosi 14 dni.
 6. Zarejestrowanemu kandydatowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mail AHE: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej.
 7. Prawo, o którym mowa w ust. 6, nie przysługuje zarejestrowanemu kandydatowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą zarejestrowanego kandydata, przed upływem terminu określonego w ust. 6.

§ 8.

 1. Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, NIP 7251014115, adres korespondencyjny: 90-212 Łódź. ul. Sterlinga 26, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji na wydarzenia naukowe, monitorowania przebiegu wydarzeń i działań związanych z monitorowaniem i egzekucją opłat, jak też w celach archiwalnych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668) w związku z trybem i warunkami rejetracji ustalonymi przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Konsekwencją niepodania danych jest wstrzymanie postępowania rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym oraz może być zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane dotyczące przebiegu udziału w wydarzeniu będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach o szkolnictwie wyższym. Dane dotyczące wykonania umowy stanowiącej podstawę do świadczenia usług edukacyjnych będą archiwizowane przez 10 lat (z uwagi na ogólne i szczególne terminy przedawnienia roszczeń). Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane w ustępie 1.
 5. Kandydat na udział w wydarzeniu naukowym, korzystający z rejestracji on-line, składa następujące oświadczenia:
  1. przyjmuję do wiadomości, że we wszystkich sprawach związanych z procesem rekrutacji mogę kontaktować się z jednostką prowadzącą wydarzenia.
  2. przyjmuję do wiadomości, że informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego będą mi przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zobowiązuję się do ich bieżącego odczytywania i jednocześnie oświadczam, że znane mi są wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.
  3. zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania o wszelkich napotkanych przeze mnie nieprawidłowościach w działaniu systemu elektronicznej rejestracji kandydatów, które nie wynikają z mojej winy, w szczególności, jeżeli nie otrzymuję na swoje konto danych dotyczących przebiegu postępowania kwalifikacyjnego lub dane te nie są prawdziwe lub na stronach systemu lub indywidualnym koncie nie mam dostępu do swoich danych. Informację, o której mowa powyżej zgłoszę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. przyjmuję do wiadomości, że Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu systemu elektronicznej rejestracji kandydatów.
  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania rekrutacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu wydarzenia i windykacji opłat za udział w wydarzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

§ 9

AHE zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu systemu (czasowych wyłączeń) rejestracji, w celu przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych systemu.

§ 10

AHE nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowanych awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.

§ 11

 1. Serwer systemu rejestracji on-line rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące funkcjonowania systemu oraz rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące działań podejmowanych przez rejestrujących się kandydatów na udział w Wydarzeniu.
 2. Wszelkie próby dostępu do serwera lub funkcjonującego na nim systemu rejestracji on-line, blokowanie jego funkcjonowania, przełamywanie zabezpieczeń, kradzież, nieuprawnione niszczenie i modyfikowanie danych osobowych, będą zgłaszane organom ścigania i ścigane z całą surowością prawa.

§ 12

 1. Zarejestrowani kandydaci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać w formie korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. AHE rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie terminie rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu do 30 dni.
 5. Reklamacje nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.